SECCIÓ TERCERA, Elements i eficàcia del contracte de treball


Article 6, Treball dels menors

6.1 Es prohibeix l’admissió al treball dels menors de 16 anys.

6.2 Els treballadors menors de 18 anys no poden fer feines nocturnes ni exercir activitats o llocs de treball que el Govern, a proposta del Ministeri de Treball i Seguretat Social, amb la consulta prèvia a les organitzacions sindicals més representatives, declari insalubres, penosos, nocius o perillosos, tant per a la seva salut com per a la seva formació professional i humana.

6.3 Es prohibeix fer hores extraordinàries als menors de 18 anys.

6.4 La intervenció dels menors de 16 anys en espectacles públics només pot ser autoritzada en casos excepcionals per l’autoritat laboral, sempre que això no representi un perill per a la seva salut física ni per a la seva formació professional i humana; el permís ha de constar per escrit i ha de ser per a actes determinats.

Article 7, Capacitat per contractar

Poden contractar la prestació de treball:

a) Els que tinguin capacitat d’obrar plena d’acord amb el que disposa el Codi civil.

b) Els menors de 18 anys i majors de 16 que visquin de manera independent, amb el consentiment dels seus pares o tutors, o amb l’autorització de la persona o institució que els tingui a càrrec seu. Si el representant legal d’una persona de capacitat limitada l’autoritza expressament o tàcita per fer una feina, també l’autoritza per exercir els drets i complir els deures que es derivin del seu contracte i per a la seva cessació.

c) Els estrangers, d’acord amb el que disposa la legislació específica sobre la matèria.

Article 8, Forma del contracte

8.1 El contracte de treball es pot subscriure per escrit o de paraula. Es considera existent entre la persona que presta un servei per compte d’altri, i dins l’àmbit d’organització i direcció d’aquest, i la persona que el rep a canvi d’una retribució a aquell.

8.2 Els contractes de treball han de constar per escrit si així ho exigeix una disposició legal i, en tots els casos, els contractes de pràctiques i per a la formació, els contractes a temps parcial, fix discontinu i de relleu, els contractes de treball a domicili, els contractes per fer una obra o prestar un servei determinats, els contractes d’inserció, com també els contractes dels treballadors contractats a Espanya al servei d’empreses espanyoles a l’estranger. Igualment han de constar per escrit els contractes per un temps determinat la durada dels quals sigui superior a 4 setmanes. Si no es compleix aquesta exigència, el contracte s’ha de considerar subscrit a jornada completa i per temps indefinit, llevat que hi hagi una prova en contra que acrediti la seva naturalesa temporal o el caràcter a temps parcial dels serveis.

8.3.a) L’empresari ha de lliurar a la representació legal dels treballadors una còpia bàsica de tots els contractes que s’hagin de subscriure per escrit, excepte els contractes de relació laboral especial d’alta direcció sobre els quals s’estableix el deure de notificar-los a la representació legal dels treballadors. Per tal de comprovar l’adequació del contingut del contracte a la legalitat vigent, aquesta còpia bàsica ha de contenir totes les dades del contracte excepte el número del document nacional d’identitat, el domicili, l’estat civil i qualsevol altra dada que, d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, pugui afectar la intimitat personal. L’empresari, en un termini no superior a 10 dies a comptar de la formalització del contracte, ha de lliurar la còpia bàsica als representants legals dels treballadors, els quals l’han de firmar per acreditar que s’ha produït el lliurament.

Posteriorment, aquesta còpia bàsica s’ha de trametre a l’oficina d’ocupació. Si no hi ha una representació legal dels treballadors, també se n’ha de formalitzar una còpia bàsica i remetre-la a l’oficina d’ocupació.

b) Els representants de l’Administració, i també els de les organitzacions sindicals i les associacions empresarials, que tinguin accés a la còpia bàsica dels contractes en virtut de la seva pertinença als òrgans de participació institucional que reglamentàriament tenen aquestes facultats, han d’observar secret professional i no poden utilitzar la documentació esmentada amb finalitats diferents de les que van motivar-ne el coneixement.

8.4 Qualsevol de les parts poden exigir que el contracte es formalitzi per escrit, fins i tot durant el transcurs de la relació laboral.

8.5 Si la relació laboral és de durada superior a 4 setmanes, l’empresari ha d’informar per escrit el treballador, en els termes i els terminis que s’estableixin reglamentàriament, sobre els elements essencials del contracte i les condicions d’execució de la prestació laboral més importants, si aquests elements i aquestes condicions no figuren en el contracte de treball formalitzat per escrit.

Article 9, Validesa del contracte

9.1 Si resulta nul·la només una part del contracte de treball, aquest contracte continua sent vàlid pel que fa a la resta, i s’ha d’entendre completat amb els preceptes jurídics adequats d’acord amb el que disposa l’article 3.1 d’aquesta Llei.

Si el treballador té assignades unes condicions o unes retribucions especials en virtut de contraprestacions establertes a la part no vàlida del contracte, la jurisdicció competent que a instància d’una de les parts declari la nul·litat ha de fer el pronunciament degut sobre la subsistència o supressió de totes aquestes condicions o retribucions o d’una part.

9.2 En cas que el contracte sigui nul, el treballador pot exigir, per la feina que ja ha fet, la remuneració corresponent a un contracte vàlid.

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Estatut dels Treballadors

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s