SIPDP Grup Profesional 2 (Carrera Professional)


Conveni XHUP, art 34.2. Complement d’adscripció al SIPDP del grup 2

Aquest complement el percebrà el personal de plantilla d’aquest grup professional a partir del primer any de prestació efectiva de serveis, si manifesta expressament la seva disposició a entrar en el procés d’avaluació preceptiu per accedir a algun dels nivells del SIPD .

El seu import serà de 50 euros mensuals i es percebrà en 14 mensualitats, sense que pugui ser absorbit pels imports estipulats en l’annex 15 per cada nivell de desenvolupament.

El personal de plantilla d’aquest grup professional que a la signatura del conveni ja estigui adscrit al SIPDP també percebrà aquest complement.

* segon punt: Conveni XHUP, bases per entar al SIPDP del grup 2

1. Introducció

L’exercici de l’activitat dels Diplomats en l’àmbit sanitari ha evolucionat en el temps sense recollir elements diferenciadors reconeixedors de les diverses aportacions d’aquest grup professional en funció dels diferents rols desenvolupats. L’únic element aglutinador ha estat l’acreditació titular de la diplomatura corresponent, i l’única via de promoció l’assumpció de responsabilitats de comandament.

És per adequar les aspiracions professionals a les necessitats del sistema que cal definir instruments de promoció que permetin un reconeixement des de les vessants:

 • · experiència i competències
 • · compromís i implicació institucional en els resultats
 • · motivació i aprenentatge permanent

El sistema de promoció professional ha de preservar en tot moment la cultura i el model organitzatiu de cada institució.

2. Característiques genèriques del sistema

2.1. Voluntarietat: El treballador participarà voluntàriament en el sistema, tant en l’accés com en els canvis de nivell, sense que, en cap cas, tingui caràcter obligatori.

2.2. Avaluació: L’avaluació tindrà en compte, depenent de la tipologia i la cultura de cada centre el següents àmbits en relació als objectius de la institució:

 • · Activitat assistencial
 • · Aportacions des de la participació i la implicació
 • · Aptituds
 • · Formació continuada
 • · Docència
 • · Investigació

2.3. Permanència: Els nivells A,B i C són consolidables, l’assoliment del nivell D no significa la permanència definitiva en el mateix.

2.4. Estructura per nivells: S’establiran 4 nivells amb una denominació específica i una permanència mínima, que permeti als diplomats sanitaris dels centres o institucions estar identificats tant en l’àmbit de llur institució com en l’àmbit social i professional.

Els nivells en cap cas suposaran una vinculació a llocs de treball.

2.5. Retribució: S’establirà un complement retributiu específic per a cada nivell.

2.6. Comissió d’avaluació: A cada centre o institució s’establirà una comissió amb caràcter paritaria nomenada per la direcció del centre i el comitè d’empresa. En el cas de la representació dels treballadors, els nomenats seran necessàriament diplomats sanitaris del centre.

Aquestes comissions procuraran funcionar amb consens però en cas d’empat decidirà la direcció del centre, la qual vindrà obligada a raonar per escrit la seva decisió.

Els components de la comissió tindran l’obligació de confidencialitat i de secret en relació als comentaris i les valoracions que puguin realitzar els diferents components de la comissió sobre les persones avaluades.

Cada comissió es dotarà del seu reglament de funcionament.

La comissió d’avaluació establirà a cada centre els criteris específics d’avaluació d’acord amb el marc genèric definit en el conveni.

2.7. Àmbit personal: Podran participar en el sistema professionals del grup 2 amb els requisits que es puguin establir.(Diplomats d’infermeria, fisioterapeutes, treballadors socials, llevadores, operadors d’optòmetre i dietistes)

2.8. Adaptabilitat: El sistema tindrà caràcter de genèric adaptant-se a la cultura organitzativa de cada centre i al sistema d’incentivació, promoció i desenvolupament professional ja existents.

3. Components bàsics del sistema

3.1. Accés general:

Donada la voluntarietat d’aquest, l’accés a cada nivell serà sol·licitat pels treballadors del Grup 2 en els terminis establerts a cada institució.

Els treballadors del Grup 2, en el moment de la sol·licitud, caldrà que reuneixin els requisits adients per a cada nivell.

L’accés al nivell corresponent a cada institució per als nous ingressos es podrà sol·licitar per l’interessat als dotze mesos de la seva incorporació i als sis mesos en el supòsit que ja hagi estat avaluada per una altra institució amb anterioritat.

3.2. Característiques dels nivells:

Els nivells es denominaran provisionalment,

 • · Nivell A · Nivell B · Nivell C · Nivell D

La permanència mínima per nivell s’estableix en:

 • · 6 anys d’experiència per accedir al nivell A
 • · 6 anys de permanència en el nivell A per accedir al nivell B
 • · 7 anys de permanència en el nivell B per accedir al nivell C
 • · 9 anys de permanència en el nivell C per accedir al nivell D

La permanència o no en el nivell es produirà:

 • · Per avaluació ordinària a la finalització del període mínim de permanència.
 • · Per avaluació excepcional, sol·licitada per l’empresa o per la representació unitària dels treballadors.

3.3. Requisits d’accés per a cada nivell:

a) Per al nivell A:

 • · Estar en possessió del títol de diplomat universitari o A.T.S. i acreditar 6 anys d’experiència hospitalària en un hospital d’aguts i/o en un centre d’atenció primària segons el cas.
 • · Portar un mínim d’un any de prestació efectiva de serveis en el centre avaluador o de sis mesos en el supòsit que ja hagi estat avaluat per una altra institució afectat pel Conveni en el mateix àmbit d’atenció.
 • · Tenir una dedicació igual o superior al 50% de la jornada màxima anual determinada al Conveni, sempre  i quan la reducció de jornada fins al 50% no hagi estat a petició del treballador. S’exclourà d’aquest supòsit la reducció de jornada per lactància o la reducció de jornada per tenir cura d’un menor, d’un familiar, o d’un discapacitat físic, psíquic o sensorial.

b) Per al nivell B, C i D:

 • · Les comissions avaluadores de cada institució, d’acord amb les característiques generals del sistema descrites al punt 2, establiran els aspectes a valorar en cada cas i en cada centre.

En qualsevol cas es fugirà de fórmules que suposin automatisme en els canvis de nivell.

Els mèrits assistencials i les aportacions des de la participació i la implicació representaran percentualment la part més destacada de l’avaluació.

 • · La dedicació serà plena, però a partir de la signatura del Conveni es podrà accedir tenint una dedicació igual o superior al 50% de la jornada màxima anual determinada al Conveni, sempre i quan la reducció de jornada fins al 50% no hagi estat a petició del treballador.

S’exclourà d’aquest supòsit la reducció de jornada per lactància o la reducció de jornada per tenir cura d’un menor, disminuït físic, psíquic o sensorial.

 • · Excepcionalment i, per causes raonades podrà exonerar-se del requisit de permanència mínima, per al nivell B.

c) S’establiran en tots els casos límits al nombre de sol·licituds per a cada treballador, tant per l’accés com per al canvi de nivell dins del sistema.

En el cas de no accedir al nivell sol·licitat després de dos avaluacions caldrà romandre 5 anys en el darrer nivell assolit abans de demanar una nova avaluació.

3.4. Retribució:

Cada nivell, per jornada completa, serà retribuït amb un complement de caràcter anual abonat en dotze mensualitats segons taules annexes. Les jornades inferiors seran retribuïdes proporcionalment.

L’aplicació d’aquest sistema de nivells dintre del grup professional 2 deroga qualsevol altra denominació i sistema de nivells que poguessin existir als centres afectats per aquest Conveni.

Les parts signants del Conveni acorden analitzar en el si de la Comissió paritària amb voluntat d’arribar a un acord, les denúncies que es presentin sobre l’incompliment en relació al temps previst d’aplicació, del nivell B, del nivell C i D del SIP DP del Grup 2.

Es crearà una comissió que definirà el contingut del quart nivell de nova creació i revisarà, a la llum de les revisions, en particular dels incentius per objectius, els continguts dels tres primers nivells.

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Conveni, Infermería

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s