SIP grups 3, 4, 5, 6 i 7 (Carrera Professional) – Conveni XHUP


Entre els anys 2011 i 2012 es van complin els requisits per aquells treballadors  i treballadores que els correspongui puguin sol·licitar el Nivell B a partir del 2011 i a partir del 2012 el nivell C, a mesura que vagin cumplin el requisit d’anys de permanencia en el nivell inferior.

Recordar que la sol·licitud s’ha d’enviar a RRHH amb la fotocópia corresponent de la formació assolida i amb el corresponent acús de rebuts.

Sistema d’incentivació i promoció dels grups 3, 4, 5, 6 i 7

S’estableix un Sistema d’Incentivació i Promoció pels grups 3 al 7, amb els següents nivells i requisits:

a) Nivells :

– NIVELL A : S’acreditarà automàticament pel transcurs de 6 anys de prestació efectiva de serveis ininterrompuda en la institució que el treballador estigui contractat.1- Nivell A: es automàtic, per totes aquelles persones que porten 6 anys de prestació ininterrumpuda a l’empresa.

–  Nivell B: Ja es pot sol.licitar, totes aquelles persones que ja porten 6 anys de permanencia mínima en el Nivell A i a més acreditin:
Acreditar la realització, amb aprofitament, d’un mínim d’hores de formació continuada relacionada amb el lloc de treball i/o en matèria de seguretat i salut laboral, participació en comitès de redacció de protocols i guies clíniques i realització d’activitats docents :

§ Grups 3, 4, 5 i 6.1 : 100 hores

§ Grups 6.2 i 7 : 50 hores

La formació haurà de haver estat realitzada durant el temps de permanència en el Nivell A i comptarà tant la promoguda per l’empresa com la realitzada pel treballador pel seu compte, sempre i quan aquesta última hagi estat cursada en Centre de Formació homologat oficialment, impartides per una entitat patronal sanitària, en una Universitat, en un Col·legi Professional o a l’Institut d’Estudis dela Salut, i els impartits pels centres col·laboradors acreditats i subvencionats pels acords estatals o autonòmics per ala FormacióContinua, i tinguin relació directa amb el seu lloc de treball i/o en matèria de seguretat i salut laboral. La formació realitzada fora de l’empresa s’haurà de justificar mitjançant certificació del centre formador o de la unitat docent en la que consti la matèria objecte del curs, el nombre d’hores lectives i, en el seu cas, de pràctiques, el contingut curricular del curs.

Aquests dos primers nivells del SIP els percebran tant els treballadors contractats a temps complert com els contractats a temps parcial, aquests últims percebran la retribució corresponent al nivell proporcionalment a la jornada.

NIVELL C : Els requisits d’accés a aquest nivell seran els següents :

– Estar en possessió del títol acadèmic de Llicenciat, Diplomat universitari o de formació

professional de grau superior o de grau mitjà o titulació requerida en el seu lloc de treball, que habiliti per realitzar les funcions pròpies del lloc de treball que ocupi.

–  Permanència mínima en el Nivell B de 7 anys de prestació efectiva de serveis.

– Acreditar la realització durant el període de permanència en el Nivell B, amb aprofitament, d’un mínim d’hores de formació continuada i/o en matèria de seguretat i salut laboral. Els requisits de  la formació realitzada fora de l’empresa i de la seva acreditació seran els mateixos que els establerts pel Nivell B.

§ Grups 3, 4, 5 i 6.1 : 100 hores

§ Grups 6.2 i 7 : 80 hores

Tenir una dedicació igual o superior al 50 per cent de la jornada ordinària màxima anual establerta en el conveni, o la que sigui d’aplicació en el seu centre. S’exclouen els supòsits de reducció de jornada per lactància o per tenir cura d’un menor, d’un discapacitat o d’un familiar, en els termes establert en aquest conveni. En cas de no realitzar jornada complerta la retribució corresponent a aquest nivell es percebrà proporcionalment a la jornada efectivament treballada sempre que aquest superi el 50 per cent de la considerada màxima en el centre.

Tots tres nivells tenen el caràcter de consolidable.

Amb caràcter exclusiu per aquells professionals que no disposin del títol requerit per a l’exercici de les funcions del grup professional, s’acceptaran que les hores de formació exigides per cada nivell incloguin les necessàries per la consecució del títol reglat habilitant. Les hores esmentades només es podran comptabilitzar per una sola vegada en cada nivell .

En el supòsit de que la sol·licitud d’accés als nivells B o C sigui rebutjada per la empresa per no complir amb els requisits exigibles, el treballador no podrà fer una nova sol·licitud de promoció fins transcorreguts dos anys des de la data de presentació de la que li hagi estat desestimada.

Les resolucions de la direcció desestimatòries de les sol·licituds hauran de ser motivades i contra les mateixes es podrà interposar la corresponent reclamació davant la jurisdicció social .

b) Retribucions : Cada Nivell del SIP, per jornada ordinària complerta, serà retribuït amb el següent complement de caràcter anual, abonat en 12 mensualitats. Les jornades inferiors seran retribuïdes proporcionalment d’acord amb el que s’ha establert en l’apartat anterior :

1. Nivell A : 5 per cent dela RAF

2. Nivell B : 8 per cent dela RAF

3. Nivell C : 10 per cent dela RAF

Els percentatges de cada nivell absorbeixen els dels anteriors, no són, per tant, acumulables.

Els grups professionanls inclosos en els grups son:

Grup professional: 3, personal assistencial amb titulació/formació professional o tècnica (AS-TFPT).

Llocs de treball que engloba: auxiliar d’Infermeria, auxiliar tècnic especialista, vigilant psiquiàtric…

Nivell: I.

Grup professional: 3, personal assistencial amb titulació/formació professional o tècnica (AS-TFPT).

Llocs de treball que engloba: tècnic especialista puericultor, optometrista…

Nivell: II.

Grup professional: 4, personal para-assistencial, titulat de grau superior (PAS-TGS).

Llocs de treball que engloba: advocat, arquitecte, economista, informàtic, enginyer…

Grup professional: 5, personal para-assistencial, titulat de grau mitjà (PAS-TGM).

Llocs de treball que engloba: aparellador, graduat social, mestre, perit, enginyer tècnic, titulat mercantil o

tècnic…

Grup professional: 6.1, personal para-assistencial amb titulació/formació professional o tècnica (PAS-TFPT)

Funció administrativa.

Llocs de treball que engloba: auxiliar administratiu, oficial administratiu.

Nivell: I-II.

Grup professional: 6.2, personal para-assitencial amb titulació/formació professional o tècnica (PAS-TFPT)

Funció oficis i serveis diversos.

Llocs de treball que engloba: auxiliar oficis, auxiliar serveis, telefonista, conserge, oficial oficis, oficial serveis…

Grup professional: 7, personal assitencial i para-assistencial sense titulació/formació (subalterns)

(AS-PAS-SUB).

Llocs de treball que engloba: portalliteres, mecànic/a, sanitari, ajudant sanitari, netejador/a, mosso, peó…

La Comissióregulada a l’article 15.2 farà les revisions i adaptacions a que s’ha fet referències en aquest

article.

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Conveni, TCAI

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s